صفرتاصدکنکور
قسمت چهارم:

آیا همه ی اتم های یک عنصر پایدارند؟تکنسیم

نظرات