صفرتاصدکنکور
دین و زندگی دهم
امتحان نهایی | پایه دهم علوم انسانی

دین و زندگی دهم

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی دهم انسانی

درس اول، هدف زندگی
قسمت یکم:درس اول، هدف زندگی
درس دوم، پر پرواز
قسمت دوم:درس دوم، پر پرواز
آینده‌ی روشن
قسمت چهارم:آینده‌ی روشن
منزلگاه بعد
قسمت پنجم:منزلگاه بعد
واقعه ی بزرگ
قسمت ششم:واقعه ی بزرگ
فرجام کار
قسمت هفتم:فرجام کار
آهنگ سفر
قسمت هشتم:آهنگ سفر
دوستی با خدا
قسمت نهم:دوستی با خدا
فضیلت آراستگی
قسمت یازدهم:فضیلت آراستگی
زیبایی پوشیدگی
قسمت دوازدهم:زیبایی پوشیدگی